ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

AXIA VEGETABLE SEEDS B.V.
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van koop en verkoop waarbij Axia Vegetable Seeds B.V., (hierna te noemen: “Axia”) als verkoper optreedt.

1.2     De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de wederpartij (hierna te noemen “Wederpartij”) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onder Wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met Axia een koopovereenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens rechtsopvolgers.

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden ongewijzigd en volledig van toepassing. Axia en de Wederpartij zullen zich in dat geval gedragen naar regels die zoveel mogelijk het effect benaderen van de onverenigbare bepa­ling(en) van deze algemene voorwaarden, en die niet strij­dig zijn met toepas­selijke regels van dwingend recht. Zij zullen die vervangende regels zo spoedig mogelijk in (een) geldige bepaling(en) vast te leggen.

Artikel 2 – Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • Alle offertes en aanbiedingen van Axia zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
  • Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door:
 • schriftelijke en volledige aanvaarding van de offerte c.q. aanbieding door Wederpartij, tenzij Axia binnen drie dagen na ontvangst van deze aanvaarding de offerte c.q. aanbieding heeft herroepen. Indien de Wederpartij de offerte c.q. aanbieding aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, dan maken deze afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt een overeenkomst tot stand overeenkomstig de offerte of aanbieding van Axia; of
 • schriftelijke en volledige aanvaarding door Axia van een door de Wederpartij verstrekte opdracht, tenzij deze opdracht voordien schriftelijk door de Wederpartij is herroepen, mits die bevestiging namens Axia is getekend door een of meer tot het aangaan van de overeenkomst bevoegde perso(o)n(en); of
 • levering door Axia van de door de Wederpartij bestelde zaken, en wel uitsluitend met betrekking tot de overeenkomstig de pakbon geleverde zaken, wanneer geen uitdrukkelijke schriftelijke opdrachtbevestiging plaats vindt.
  • Overeenkomsten die tot stand komen door tussenpersonen, waaronder maar niet beperkt tot wederverkopers, binden Axia slechts indien en nadat Axia hiermee schriftelijk is akkoord gegaan.

2.4      Indien de Wederpartij de offerte c.q. aanbieding aanvaardt met afwijkingen van niet ondergeschikte betekenis dan is Axia daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Axia anders aangeeft.

Artikel 3 – Prijzen

 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen gelden af bedrijf van Axia en zijn exclusief BTW en andere belastingen en heffingen en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kwekersrechtelijke vergoedingen en reis-, verblijf-, emballage-, verzend-, en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  • Tenzij anders aangegeven, worden de in een offerte of aanbieding vermelde prijzen aangegeven in Euro’s.
  • Axia behoudt zich het recht voor om prijzen periodiek te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe prijsnotering geplaatste orders.
  • Een samengestelde prijsopgave verplicht Axia niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  • Eenmalige emballage wordt gefactureerd tegen kostprijs en wordt niet teruggenomen door Axia. Voor meermalige emballage en andere duurzaam materiaal is Axia gerechtigd een gebruiksvergoeding factureren.

Artikel 4 – Levering en levertijd

 • Levering geschiedt af bedrijf van Axia, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Bij de levering gaat het risico van de betreffende zaken op de Wederpartij over. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Axia gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
  • Alle leveringen geschieden onder het voorbehoud van oogst en bewerking. Wanneer Axia een gerechtvaar­digd beroep doet op dit voorbehoud, dan is Axia niet verplicht tot levering, maar zal zij, indien mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren. Indien door Axia een beroep op dit voorbehoud wordt gedaan, heeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding.
  • De leveringsdatum en eventuele -termijnen worden in overleg overeengekomen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het zaai- of plantseizoen. De overeengekomen leveringsdatum en eventuele -termijnen zijn geen fatale termijnen. Axia zal zich echter inspannen om te leveren conform de overeengekomen leveringsdatum en -termijnen. In geval van onmogelijkheid van levering op de overeengekomen datum of termijn zal Axia de Wederpartij hiervan schriftelijk informeren en zal zij na overleg met de Wederpartij een nieuwe datum vaststellen.
  • Indien Axia om welke reden dan ook niet in staat is te leveren dan heeft Axia het recht, indien mogelijk, om naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven te leveren, dan wel – indien de Wederpartij met het voorgaande niet akkoord gaat – tot annulering van de order.  In geen van deze gevallen heeft de Wederpartij recht op schadevergoeding.
  • Axia is vrij in de wijze van verzending en verpakking van de te leveren zaken, tenzij schriftelijk anders met de Wederpartij is overeengekomen.
  • Axia is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
  • Bij afname door de Wederpartij vóór de overeengekomen leveringsdatum, komt alle hieruit voortvloeiende risico voor de Wederpartij.
  • Bij afname door de Wederpartij na de overeengekomen leveringsdatum, komt alle risico, waaronder maar niet beperkt tot eventueel kwaliteitsverlies door langere bewaring, voor rekening van de Wederpartij en vrijwaart de Wederpartij Axia voor schadeclaims uit welke hoofde dan ook die daaruit mogelijk kunnen voortvloeien. Indien voornoemde langere bewaring leidt tot kwaliteitsverlies c.q. bederf van de producten na verstrijking van een redelijke beperkte bewaartermijn, is Axia gerechtigd de overeenkomst te annuleren, waarbij de Wederpartij alle door Axia hieruit voortvloeiende geleden schade dient te vergoeden en de Wederpartij zelf geen recht op schadevergoeding heeft.

Artikel 5 – Verpakking

5.1      Zaden worden verpakt en geleverd in originele Axia verpakking.

5.2      Indien zaden worden geleverd voor wederverkoop, dan mogen de zaden uitsluitend in deze originele verpakking voor wederverkoop worden aangeboden. Het is niet toegestaan de zaden voor wederverkoop te herverpakken of anderszins veranderingen aan de originele verpakking aan te brengen.

5.3      Herverpakking van de zaden of het veranderen van de originele verpakking heeft tot gevolg dat iedere aanspraak op een door Axia afgegeven garantie vervalt en dat Axia nimmer aansprakelijk is voor gebreken in of aan de geleverde zaden dan wel aansprakelijk is voor de levering van de onjuiste zaden of afwijkingen in kwantiteit.

Artikel 6 – Overmacht

 • Axia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Axia geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Axia niet in staat is haar verplichtingen na te komen; werkstakingen in het bedrijf van Axia of van derden, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door toeleveranciers of ingeschakelde (onder)aannemers, oogstverlies en ziekten of plagen daaronder begrepen. Axia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Axia zijn verbintenis had moeten nakomen.
  • Indien Axia bij het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Axia gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het hier een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1     De eigendom van door Axia in het kader van de overeenkomst geleverde zaken gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Axia gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, waaronder de volledige betaling van de geleverde zaken. Zolang geen eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden houdt de Wederpartij de geleverde zaken in eigendom voor Axia.

 • Door Axia geleverde zaken die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door de Wederpartij in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Zolang geen eigendomsoverdracht van de geleverde zaken heeft plaatsgevonden worden de uit deze zaken opgekweekte planten en alle vruchten van deze planten eigendom van Axia en houdt de Wederpartij deze planten en vruchten in eigendom voor Axia. Zodra de eigendom van de geleverde zaken op de Wederpartij overgaat, gaat ook de eigendom van voornoemde planten en vruchten over op de Wederpartij.
  • De Wederpartij is gerechtigd om geleverde zaken en/of daaruit opgekweekte planten die ingevolge de leden 1 en 2 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen en bestemd zijn voor wederverkoop, alsmede geoogste vruchten afkomstig van planten die ingevolge lid 2 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, in het kader van een normale bedrijfsuitoefening te verkopen. In dat geval zal de Wederpartij, totdat hij de geleverde zaken volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of van gelijksoortige overeenkomsten is nagekomen, Axia in de rechten laten treden jegens zijn afnemer(s). De Wederpartij draagt reeds nu voor alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan Axia over, welke overdracht Axia hierbij aanvaardt.
  • De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, hier enig ander recht op te vestigen of op enige andere wijze te bezwaren of op enigerlei wijze uit zijn macht te geven, behoudens het bepaalde in artikel 7.2.
  • De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Axia veilig te stellen.
  • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Axia daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  • De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Axia ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Axia gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Axia bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Artikel 8 – Betaling

 • Axia is gerechtigd om periodiek te factureren.
  • De betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij schriftelijk anders door Axia aangegeven en moet binnen 14 dagen na factuurdatum zijn ontvangen op een door Axia aangegeven bank- of girorekening. Na het verstrijken van deze termijn is de Wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Naast het recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen heeft Axia ook het recht de overeenkomst te ontbinden. Onverminderd het vorenstaande is Axia gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met de Wederpartij op te schorten indien en zo lang hij ten aanzien van zijn betalingsverplichting in verzuim is.
  • Indien betaling in termijnen is overeengekomen wordt bij niet tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. Het in de laatste zin van lid 2 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing
  • Axia heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  • Axia kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Axia kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
  • Axia is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, tot het vorderen van de Wederpartij van een voorschot op het factuurbedrag van 50% of van de Wederpartij zekerheid te verkrijgen met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen. Indien de Wederpartij niet binnen de door Axia gestelde termijn het voorschot heeft betaald of zekerheid verstrekt, heeft Axia het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
  • De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot aftrek van enige korting of verrekening van het door hem aan Axia verschuldigde.
  • Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  • Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9 – Opschorting van de nakoming van verplichtingen en ontbinding van de overeenkomst

 • Axia is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; of
 • na het sluiten van de overeenkomst Axia ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; of
 • de Wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst verzocht is een voorschot op het factuurbedrag te betalen of om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorschot betaling of zekerheid uitblijft;

Indien Axia gebruik maakt van haar recht nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan vindt de opschorting of ontbinding plaats door haar daartoe strekkende schriftelijke mededeling.

Ingeval van overmacht geldt voor opschorting van de nakoming van verplichtingen of de ontbinding van de overeenkomst het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

 • Voorts is Axia bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien

(i)    door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Axia kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen

(ii)    zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Axia kan worden gevergd.

 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Axia op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is de Wederpartij verplicht de door Axia geleden en te lijden directe en indirecte schade en gemaakte kosten te vergoeden, tenzij de ontbinding is geschied op grond van het bepaalde in artikel 6. Indien Axia de nakoming van de verplichtingen opschort, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  • Indien Axia tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden de Wederpartij directe of indirecte schade en kosten te vergoeden die daardoor op enigerlei wijze voor hem zijn ontstaan of daaruit voortvloeien.
  • Indien de overeenkomst door Axia wordt ontbonden, zal Axia op verzoek van en in overleg met de Wederpartij en voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is, meewerken aan de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Axia kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht en dienen deze voor de overdracht door de Wederpartij te zijn betaald.
  • In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Axia vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden dan wel de order of overeenkomst te annuleren, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen, echter zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Axia op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
  • Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen alle tot en met de annulering door Axia gemaakte kosten (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de kosten voor reeds bestelde goederen en voortvloeiende uit aangegane verplichtingen ter uitvoering van de overeenkomst) en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. De Wederpartij is gehouden deze factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
  • Bij ontbinding van de overeenkomst, is Wederpartij gehouden op eerste verzoek van Axia alle reeds geleverde zaken aan Axia te retourneren, zonder dat hiervoor aan Axia kosten zijn verbonden. Voorts kan Axia bevelen tot onmiddellijke afgifte van de zaken bevelen aan degene bij wie deze zich bevinden. Alle risico met betrekking tot de zaken blijft bij de Wederpartij, tot het moment dat de zaken in de macht van Axia zijn gebracht en door haar zijn goedgekeurd.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Axia aansprakelijk mocht zijn, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid, waaronder mede begrepen de schade en kosten veroorzaakt wegens geleverde gebrekkige zaken, uitdrukkelijk beperkt tot en is Axia tot geen verdergaande schadevergoeding gehouden dan die welke uit dit artikel 10 voortvloeit.
  1. Axia is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Axia aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Axia toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  1. In geen geval is Axia aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de factuurwaarde van de gebrekkige zaken, noch is Axia gehouden tot vergoeding van enige vorm van indirecte of gevolgschade gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  1. Indien en alleen in die voorkomende gevallen waarin de aansprakelijkheid van Axia gedekt is onder een door Axia gesloten aansprakelijkheidsverzekering en de verzekeraar op grond van deze verzekering een uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Axia nooit hoger dan, en dus beperkt tot, het bedrag van de daadwerkelijke uitkering van haar verzekeraar.
  1. Indien een zaak een gebrek vertoont waarover tijdig is gereclameerd heeft Axia het recht de gebrekkige zaken te vervangen, dan wel gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de ontvangen koopsom terug te betalen. Van welke van deze mogelijkheden gebruik wordt gemaakt, staat uitsluitend ter beoordeling van Axia. De Wederpartij heeft alsdan geen recht op enige andere schadevergoeding of vergoeding van gemaakte kosten.
  1. Axia is niet aansprakelijk voor schade en kosten:
 2. ontstaan doordat Axia is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie;
 3. ten gevolge van afwijkingen of afwijkende resultaten in de uit de geleverde zaken geteelde producten, waaronder, maar niet beperkt tot, afwijkingen in groei en bloei;
 4. voortvloeiende uit fouten, onvolledigheid dan wel onjuistheid in de door of namens Axia verstrekte product- of teeltinformatie en/of adviezen. De Wederpartij dient zelf te beoordelen of de geleverde zaken geschikt zijn om te kunnen worden gebruikt voor de beoogde teelten resp. onder de lokale omstandigheden;
 5. veroorzaakt door overmacht; en/of
 6. ontstaan door fouten of verzuim bij de uitvoering van de overeenkomst of het gebruik van hulpzaken. tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Axia dan wel van haar werknemers.
  1. Enige aanspraak door de Wederpartij op schadevergoeding komt te vervallen indien de klachttermijnen als bedoeld in art. 12 zijn verstreken of wanneer zich meer dan 60 dagen na zaaidatum een onzichtbaar gebrek openbaart.

Artikel 11 – Gebruik en garanties

 1. De geleverde zaken zijn uitsluitend bedoeld voor het telen van gewassen bestemd voor menselijk of dierlijk gebruik en/of consumptie in overeenstemming met de productspecificaties zoals door Axia gepubliceerd.
  1. De geleverde zaken mogen op geen enkele wijze, direct of indirect, worden gebruikt of worden aangeboden voor veredelingsdoeleinden of voor vermeerdering van deze zaken of van planten die uit die zaken zijn opgekweekt.
  1. De door Axia aan de Wederpartij te leveren producten voldoen aan de daarvoor op dat moment door de Nederlandse keuringsinstanties gestelde eisen. De door Axia gegeven productspecificaties gelden niet als garantie. Axia staat er niet voor in dat de geleverde zaden voldoen aan het doel dat de Wederpartij hieraan geeft. De Wederpartij dient zelf te verifiëren of de geleverde zaken geschikt zijn voor het beoogde doel en gebruik en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
  1. Door Axia vermelde kiemkrachten zijn uitsluitend gebaseerd op reproduceerbare laboratoriumtesten. Geen directe relatie kan worden verondersteld tussen de aangegeven kiemkracht en de opkomst van geleverde zaad bij de Wederpartij. Deze aangegeven kiemkracht geeft enkel de kiemkracht aan ten tijde van de uitvoering van de test en voor de omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. Opkomst is onder meer afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen of de klimaatomstandigheden bij de Wederpartij.
 1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien de Wederpartij een geleverde zaak onoordeelkundig, onjuist of oneigenlijk gebruikt of een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag, herverpakking of onderhoud daaraan door de Wederpartij of door derden, of wanneer de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken zijn bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze zijn ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien een gebrek aan de zaak is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Axia geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Artikel 12 – Gebreken en klachttermijnen

12.1.  De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen, te weten:

 1. of de juiste zaden zijn geleverd;
 2. of de afgeleverde zaden wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
 3. of de geleverde zaden voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

12.2   Indien de Wederpartij de zaak in gebruik neemt geldt dit als acceptatie. Geringe afwijkingen, onder andere in kwaliteit, samenstelling en eigenschappen, die uit technisch oogpunt onvermijdelijk zijn of die algemeen worden geaccepteerd, kunnen nooit grond voor klachten opleveren.

12.3   Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Axia onder vermelding van partij-, afleverbon- en/of factuurgegevens te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Axia onder vermelding van partij-, afleverbon- en/of factuurgegevens te worden gemeld.

12.4   Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat Axia of een derde deze kan verifiëren. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek en de opslag- of teeltplaats te bevatten, zodat Axia in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij is verplicht de schade ten aanzien waarvan hij een klacht indient zoveel mogelijk te beperken. Hij is verplicht de zaken waarover hij klaagt ter beschikking van Axia te houden. De Wederpartij dient Axia in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en is verplicht zijn medewerking aan een dergelijk onderzoek te verlenen.

12.5   Behoudens het overigens bepaalde in dit artikel, kunnen geleverde zaken na opening van de verpakking niet door de Wederpartij worden geretourneerd c.q. geruild.

12.6   Indien met betrekking tot een reclamering als bedoeld in dit artikel geen minnelijke regeling getroffen wordt tussen partijen, zal de Wederpartij een onafhankelijke, officieel erkende deskundige een expertise rapport laten opmaken, waarvan de kosten zullen worden voorgeschoten door de Wederpartij en voor rekening van laatstgenoemde zullen komen, tenzij de afkeuring volgens het expertise rapport gerechtvaardigd blijkt te zijn.

12.7   Indien de Wederpartij geen melding maakt binnen de in dit artikel genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in  behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

12.8   Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

12.9   In geval van een blijvend geschil tussen partijen over de kiemkracht, de rasechtheid, de raszuiverheid en de technische zuiverheid kan op verzoek van één der partijen een (her)keuring plaatsvinden door de Nak Tuinbouw, gevestigd in Roelofarendsveen, Nederland, op kosten van ongelijk. De herkeuringstoets wordt uitgevoerd op basis van een erkend monster. De uitslag van deze (her)keuring bindt beide partijen, onverminderd het recht van partijen geschillen over de gevolgen van deze uitslag voor te leggen aan de in art. 12 genoemde instanties.

12.10 Indien de Wederpartij tijdig heeft gereclameerd en een klacht terecht wordt geuit, dan is Axia uitsluitend verplicht tot het alsnog leveren van het ontbrekende, het vervangen van de geleverde zaken, of tot het terugnemen van de zaken en de Wederpartij te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. Van welke van deze mogelijkheden gebruik wordt gemaakt, staat uitsluitend te beoordeling van Axia. In geen geval is Axia gehouden tot enige verdere verplichting, waaronder vergoeding van andere kosten en/of schade.

Artikel 13 – (Kwekersrechtelijke) bescherming

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Axia mag uitgangsmateriaal en plantmateriaal van rassen dat door een in Nederland en/of enig ander land aangevraagd of verleend kwekersrecht dan wel middels een contractueel kettingbeding is beschermd, niet
  1. worden gebruikt voor de voortbrenging of verdere vermeerdering van het ras,
  1. ten behoeve van de vermeerdering worden behandeld,
  1. in het verkeer worden gebracht,
  1. verder worden verhandeld,
  1. uitgevoerd,
  1. ingevoerd,

of voor één van deze handelingen in voorraad worden gehouden.

13.2   Eventuele wederverkoop van de geleverde zaken is uitsluitend toegestaan onder de desbetreffende rasnaam en merknaam.

13.3   Axia heeft het recht om de plaats waar de geleverde zaken zich bevinden of worden geteeld, te betreden ter onderzoek daarvan.

13.4   In geval van controlehandelingen namens Axia van de geleverde zaken door daartoe bevoegde instanties, zal de Wederpartij daartoe op eerste verzoek toegang verlenen tot zijn bedrijf, gewassen en administratie.

13.5   Voor het geval de Wederpartij een mutant vindt in een beschermd ras, zal hij Axia hiervan direct per aangetekend schrijven mededeling doen, waarna de Wederpartij op verzoek van Axia haar binnen twee maanden kosteloos een monster van de mutant zal verstrekken.

13.6   De Wederpartij moet voor exploitatie en/of gebruik voor doeleinden als omschreven in het artikel 13.1 en die betrekking hebben op alle (oogst)materiaal van een door hem gevonden mutant, eerst schriftelijke toestemming van Axia hebben verkregen.

13.7   Indien Axia betrokken raakt bij een juridische procedure in verband met  kwekersrechtelijke of andere industriële eigendomsaspecten, is de Wederpartij verplicht alle door Axia gevraagde medewerking te verlenen. 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en de uitvoering daarvan en op alle niet-contractuele verbintenissen voortvloeiende uit deze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  1. Alle geschillen verbandhoudende met, voortvloeiende uit en/of omtrent de uitleg en/of uitvoering van de overeenkomst worden, nadat partijen eerst gezamenlijk in overleg zijn getreden, voorgelegd aan de Rechtbank ’s-Gravenhage.
  1. De toepasselijkheid van de “United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods” (Het Weens Koopverdrag), wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 – Overdracht

 1. Axia is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de met haar gesloten overeenkomsten over te dragen aan een andere, al dan niet aan haar gelieerde vennootschap. Axia zal de Wederpartij van de overdracht in kennis stellen middels een aangetekend schrijven. De Wederpartij stemt reeds nu voor alsdan in met een dergelijke overdracht.

Artikel 16 Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te _______ onder nr _____________. Van toepassing is de laatst gedeponeerde versie.
  1. Axia is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Axia zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Wederpartij in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar is geworden.
  1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk vanaf _______ en treden vanaf dat moment in de plaats van alle voorgaande, door Axia gehanteerde, algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.