Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Axia Vegetable Seeds B.V. 

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Axia Vegetable Seeds B.V., (hierna te noemen: “Axia”) als verkoper en koper (hierna te noemen “Koper”) voor zover daarvan niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken. Onder Koper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met Axia een (koop)overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens rechtsopvolgers. 

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

1.3 Indien de producten van Axia – met voorafgaande toestemming van Axia -doorgegeven of doorgeleverd worden aan derde partijen waaronder onder meer telers en/of andere eindgebruikers, dan garandeert en verplicht de Koper zich tot het doorleggen van deze voorwaarden aan deze opvolgende derde partijen. 

2. Offertes, aanbiedingen en prijzen 

2.1 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s, gelden EXW Naaldwijk (Incoterms 2010) en zijn exclusief BTW en andere belastingen en heffingen, tenzij anders aangegeven. 

2.2 Een overeenkomst komt tot stand door: 2.2.1 schriftelijke en volledige aanvaarding door Koper van de offerte c.q. aanbieding, tenzij Axia binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding de offerte c.q. aanbieding herroept. 

2.2.2 schriftelijke en volledige aanvaarding door Axia van een door de Koper verstrekte opdracht, tenzij deze opdracht voordien schriftelijk door de Koper is herroepen, mits die bevestiging namens Axia is getekend door een vertegenwoordigings-bevoegde perso(o)n(en); of 

2.2.3 levering door Axia van de door de Koper bestelde producten, en wel uitsluitend met betrekking tot de overeenkomstig de pakbon geleverde producten, wanneer geen uitdrukkelijke schriftelijke opdrachtbevestiging plaatsvindt. 

2.3 Indien de Koper de offerte c.q. aanbieding aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, dan maken deze afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt een overeenkomst tot stand overeenkomstig de offerte of aanbieding van Axia. 

2.4. Overeenkomsten die tot stand komen door tussenpersonen, waaronder maar niet beperkt tot wederverkopers en agenten, binden Axia slechts indien en nadat Axia hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. 

2.5 Offertes en/of koopovereenkomsten impliceren niet, en kunnen op geen enkele wijze worden uitgelegd als een stilzwijgende licentie aan de Koper met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht op de aangeboden of verkochte producten. 

2.6 Axia behoudt zich het recht voor om prijzen periodiek te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking en geldt vanaf het moment van bekendmaking. 

2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Axia niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3. Levering en Levertijd 

3.1 Levering geschiedt af bedrijf van Axia in Naaldwijk (EXW) (Incoterms 2010), tenzij door partijen schriftelijk anders is 

overeengekomen. Bij de levering gaat het risico van de betreffende producten over op de Koper. 

3.2 Alle leveringen geschieden onder het voorbehoud van oogst en bewerking: het voorbehoud ten aanzien van levering dat er zich geen factoren en onzekerheden binnen het natuurlijke productieproces van zaden en de bewerking daarvan voordoen, welke factoren en onzekerheden, zelfs als zij bekend zijn, niet altijd gecontroleerd of beïnvloed kunnen worden. Wanneer Axia een gerechtvaardigd beroep doet op dit voorbehoud, dan is Axia niet verplicht tot levering, maar zal zij, indien mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren. Bij een beroep op dit voorbehoud heeft de Koper geen recht op schadevergoeding. 

3.3 De leveringsdatum en eventuele -termijnen worden in overleg bepaald, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het zaai-of plantseizoen. De overeengekomen leveringsdatum en eventuele -termijnen zijn nimmer fatale termijnen. Axia zal zich inspannen om te leveren conform de overeengekomen leveringsdatum en -termijnen. 

3.4 Als Axia om welke reden dan ook niet in staat is te leveren dan heeft Axia het recht, indien mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven te leveren, dan wel -als de Koper met het voorgaande niet akkoord gaat -tot annulering van de order. In geen van deze gevallen heeft de Koper recht op schadevergoeding. 

3.5 Axia is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

4. Eigendomsvoorbehoud 

4.1 De eigendom van door Axia in het kader van de overeenkomst geleverde producten gaat over op de Koper op het moment dat de Koper alle verplichtingen uit de met Axia gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, waaronder de volledige betaling van de geleverde producten. Zolang geen eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden houdt de Koper de geleverde producten in eigendom voor Axia. 

4.2 Door Axia geleverde producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door de Koper in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt zolang deze te allen tijde op een zodanige manier bewaard of gebruikt worden dat de geleverde producten eenvoudig te identificeren zijn als eigendom van Axia. Zolang geen eigendomsoverdracht van de geleverde producten heeft plaatsgevonden worden de uit deze producten opgekweekte planten en alle vruchten van deze planten eigendom van Axia en houdt de Koper deze planten en vruchten in eigendom voor Axia. 

4.3 De Koper is gerechtigd om geleverde producten en/of daaruit opgekweekte planten die ingevolge de leden 1 en 2 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen en bestemd zijn voor wederverkoop, alsmede geoogste vruchten afkomstig van planten die ingevolge lid 2 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, in het kader van een normale bedrijfsuitoefening te verkopen. In dat geval zal de Koper, totdat hij de geleverde producten volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of van gelijksoortige overeenkomsten is nagekomen, Axia in de rechten laten treden jegens zijn afnemer(s). De Koper draagt reeds nu voor alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan Axia over, welke overdracht Axia hierbij aanvaardt. 

4.4 De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden, hier enig ander recht op te vestigen of op enige andere wijze te bezwaren of op enigerlei wijze uit zijn macht te geven, behoudens het bepaalde in artikel 4.2. 

4.5 Indien derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper 

verplicht om Axia daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

5. Betaling 

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Axia aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Axia aangegeven. Axia is gerechtigd om periodiek te factureren. 

5.2 Indien de Koper in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Naast het recht om alsnog nakoming en/of schadevergoeding te vorderen heeft Axia het recht de overeenkomst(en) met de Koper te ontbinden dan wel de uitvoering van alle overeenkomsten op te schorten indien en voor zolang de Koper ten aanzien van zijn betalingsverplichting in verzuim is. 

5.3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen wordt bij niet tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. Het in de laatste zin van lid 2 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 

5.4 Axia heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Axia is gerechtigd, een door de Koper aangewezen andere volgorde voor de toerekening van de betaling te weigeren. 

5.5 De Koper is nimmer gerechtigd tot aftrek van enige korting of verrekening van het door hem aan Axia verschuldigde. 

5.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

5.7 Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten die zijn gemaakt om de vordering voldaan te krijgen voor rekening van de Koper. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd. 

6. Opschorting 

6.1 Axia is bevoegd de nakoming van de verplichtingen geheel of ten dele op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 

i. de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; of 

ii. na het sluiten van de overeenkomst Axia ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen; of 

iii. de Koper bij of na het sluiten van de overeenkomst verzocht is een voorschot op het factuurbedrag te betalen of om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorschot betaling of zekerheid uitblijft; 

Axia zal het opschorten van de nakoming tot haar verplichtingen of de gehele of gedeeltelijke ontbinding schriftelijk melden. In geval van overmacht geldt voor opschorting van de nakoming van verplichtingen of de ontbinding van de overeenkomst het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden. 

6.2 Voorts is Axia bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 

(i) door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Axia kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; 

(ii) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Axia kan worden gevergd. 

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Axia op de Koper onmiddellijk opeisbaar en is de Koper verplicht de door Axia geleden en te lijden directe en indirecte schade en gemaakte kosten te vergoeden, tenzij de ontbinding is gebeurd op grond van het bepaalde in artikel 10. Indien Axia de nakoming van de verplichtingen opschort, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

6.4 Indien Axia tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden de Koper directe of indirecte schade en kosten te vergoeden die daardoor zijn ontstaan of daaruit voortvloeien. 

6.5 In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Axia vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden dan wel de order of overeenkomst te annuleren, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen, echter zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Axia op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

6.6. Bij ontbinding van de overeenkomst, is Koper gehouden op eerste verzoek van Axia alle reeds geleverde producten aan Axia te retourneren, zonder dat hiervoor aan Axia kosten zijn verbonden. Dit artikel strekt ook tot onmiddellijke afgifte van de producten aan degene bij wie deze zich bevinden. Alle risico met betrekking tot de producten blijft bij de Koper, tot het moment dat de producten in de macht van Axia zijn gebracht en door haar zijn goedgekeurd. 

7. Aansprakelijkheid 

7.1 Indien Axia aansprakelijk mocht zijn, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid -waaronder mede begrepen de schade en kosten veroorzaakt wegens geleverde gebrekkige producten -uitdrukkelijk beperkt tot en is Axia tot geen verdergaande schadevergoeding gehouden dan die welke uit dit artikel voortvloeit. 

7.2 Axia is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de eventuele redelijke kosten gemaakt (i) om de gebrekkige prestatie van Axia aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Axia toegerekend kunnen worden, (ii) de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden en (iii) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. 

7.3 In geen geval is Axia aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de factuurwaarde van de gebrekkige producten, noch is Axia gehouden tot vergoeding van enige vorm van indirecte of gevolgschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

7.4 Indien de aansprakelijkheid van Axia gedekt is onder een door Axia gesloten aansprakelijkheidsverzekering en de verzekeraar op grond van deze verzekering een uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Axia nooit hoger dan, en dus beperkt tot, het bedrag van de daadwerkelijke uitkering van haar verzekeraar. 

7.5 Indien een zaak een gebrek vertoont waarover tijdig is gereclameerd heeft Axia het recht de gebrekkige producten te vervangen, dan wel de overeenkomst te ontbinden en de ontvangen koopsom terug te betalen. Van welke van deze mogelijkheden gebruik wordt gemaakt, staat uitsluitend ter beoordeling van Axia. De Koper heeft alsdan in dat geval geen 

recht op enige andere of verdergaande schadevergoeding ofvergoeding van gemaakte kosten.

7.6Axia is niet aansprakelijk voorschade en kosten:

(i)ontstaan doordat Axia is uitgegaan van door of namensde Koper verstrekte onjuiste en/ofonvolledigeinformatie;

(ii)ten gevolge van afwijkingen of afwijkende resultaten inde uit de geleverde productengeteelde producten,waaronder, maar niet beperkt tot, afwijkingen in groei en bloei;

(iii)veroorzaaktdoor een mutatie in eenresistentie ofdoor een bacteriële of virale ziekteof besmetting, mitsde ziekte of besmetting niet voortkomt uit degeleverde zaden. Een ziekte ofeen besmetting wordtgeacht niet te zijn voortgekomen uitde geleverde zaden, indien uit een door het NAKTof een NAKT geaccrediteerd laboratorium afgeven verklaring ofprotocol blijkt dat een representatiefzaad monstergenomen uit het lot waaruit de zaden zijn geleverd, vrijis bevonden van de beweerdelijke ziekte of debesmetting.

(iv)voortvloeiende uitfouten, onvolledigheid dan wel onjuistheid in de door of namens Axia verstrekteproductof teeltinformatie en/of adviezen. De Koperdient zelf te beoordelen of de geleverdeproductengeschikt zijn om te kunnen worden gebruiktvoor debeoogde teelten resp. onder de lokale omstandigheden;

(v)veroorzaakt door overmacht zoals genoemd in artikel 10;

(vi)ontstaan door fouten of verzuim bij de uitvoering van de overeenkomst of het gebruik vanhulpzaken tenzijsprake is vanopzet en/of groveschuld van Axia dan wel één van haar werknemers.

7.7Enige aanspraak door de Koper op schadevergoeding komt tevervallenindien de klachttermijnen als bedoeld in art. 9 zijnverstreken of wanneer zich meer dan 60 dagen na zaaidatumeen onzichtbaar gebrekopenbaart.

8.Gebruik en garantie

8.1De geleverde productenzijn uitsluitend bedoeld voor hettelen van gewassen bestemd voor menselijkof dierlijk gebruiken/of consumptie in overeenstemming met de productspecificaties zoals door Axia gepubliceerd.

8.2De geleverde productenmogen op geen enkele wijze, directof indirect, worden gebruikt of worden aangeboden voorveredelingsdoeleindenof voor vermeerdering van deze zadenof van planten die uit die zaden zijn opgekweekt.

8.3De door Axia aan de Koperte leveren producten voldoen aan de daarvoor op dat moment door de Nederlandse keuringsinstanties gestelde eisen.

8.4De door Axia gegeven productspecificaties gelden nimmer alsgarantie. Axia staat er niet voor in dat de geleverde zadenvoldoen aan het doel dat de Koper hieraan geeft. De Koperdient zelf te verifiëren ofde geleverdeproductengeschikt zijn voor het beoogde doel en gebruik envoldoen aan devoorwaarden die daaraan gesteld worden.

8.5Door Axia vermelde kiemkrachtisuitsluitend gebaseerd op eenreproduceerbare laboratoriumtest. Geen directerelatie kan worden verondersteld tussen deaangegeven kiemkrachten de opkomst van geleverde zadenbij de Koper. Dezeaangegeven kiemkracht geeft enkel de kiemkracht aantentijde van de uitvoering van de test envoor deomstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. Opkomst isonder meer afhankelijk vande locatie, teeltmaatregelen of de klimaatomstandigheden bij de Koper.

8.6Iedere vorm van garantie komt te vervallen (en Axia is dusniet aansprakelijk voor gebreken) indien de Koper degeleverdeproductenonoordeelkundig, onjuist of oneigenlijkgebruikt ofeen gebrekis ontstaan als gevolg van ofvoortvloeit uit gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuisteopslag, herverpakking of onderhouddaaraan door de Koperof door derden, of wanneerde Koper of derden aan de

productenwijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere productenzijnbevestigd en/oftoegevoegd of indien deze zijn verof bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien eengebrek aanhet productis ontstaan door of het gevolg is vanomstandigheden waar Axia geen invloed op kan uitoefenen,daaronder begrepen weersomstandighedenet cetera.

8.7Axia garandeert op geen enkele wijze dat gebruik, verkoop,overdracht, productie of enige andere mogelijke handelingmet betrekking tot de geleverde productenen/of gebruik,verkoop, overdracht, productie of enige andere mogelijkehandeling met betrekkingtot productendie voortkomen uitde geleverdeproducten, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

9.Gebreken; klachttermijnen

9.1De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,onmiddellijk op het moment dat deproductenhemterbeschikking worden gesteld. De Koper behoort teonderzoeken ofkwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoetaan de (kwaliteits)eisen die partijen zijn overeengekomen.Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen nalevering schriftelijk aan Axia te worden gemeld. Eventueleniet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan,schriftelijk onder vermelding van partij, afleverbonen/offactuurgegevens aan Axia te wordengemeld. De meldingdient zo gedetailleerd mogelijk het gebrek en deopslagof teeltplaats te beschrijven zodat Axia in staat is adequaat tereageren. De Koper dient Axia, of een derde door Axia aantewijzen partij, in de gelegenheid te stellen eenklachtte (doen)onderzoeken.

9.2Indien de Koper de productenin gebruik neemt geldt dit als acceptatie. Geringe afwijkingen, onder andere inkwaliteit,samenstelling en eigenschappen, dieuit technisch oogpuntonvermijdelijk zijn of die algemeen worden geaccepteerd,kunnen nooit grond voorklachten opleveren.

9.3De Koper is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.Hij is verplicht deproductenwaarover hij klaagt terbeschikking van Axia te houden. De Koper is te allen tijde verplicht zijn medewerking aan een onderzoek van de klachtte verlenen.

9.4Behoudens het overig bepaalde in dit artikel, kunnen geleverdeproductenna opening van de verpakking niet doorde Koper worden geretourneerdc.q. geruild.

9.5Indien met betrekking tot een reclamering zoals bedoeld indit artikel geen minnelijke regeling getroffen wordttussenpartijen, zal de Koper eenonafhankelijke, officieel erkendedeskundige een expertiserapportlaten opmaken, waarvan dekosten zullen worden voorgeschotendoor de Koper en voorrekening van laatstgenoemde zullen komen, tenzij deafkeuring volgens het expertise rapport gerechtvaardigd blijktte zijn.

9.6Indien de Koper geen melding maakt binnen de in dit artikelgenoemde termijnen, wordt de klacht nietin behandelinggenomen en worden de rechten geacht te zijn vervallen.

9.7Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijnbetalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ookgehouden tot afname en betaling van de overige besteldeproducten.

9.8In geval van een geschil tussen partijen over kiemkracht,rasechtheid, raszuiverheid en technische zuiverheidkan opverzoek van één der partijen een (her)keuring plaatsvindendoor de Nak Tuinbouw, gevestigd inRoelofarendsveen,Nederland, op kosten van departij die (voor het grootste deel) in het ongelijk wordt gesteld. De herkeuringstoetswordt uitgevoerd op basis vaneen erkend monster. De uitslagvan deze (her)keuring bindt beide partijen, onverminderd hetrecht van partijen geschillen over degevolgenvan dezeuitslag voorte leggen aan de in art. 14 genoemde instantie.

9.9 Indien de Koper tijdig heeft gereclameerd en een klacht terecht wordt geuit, dan is Axia uitsluitend verplicht tot het alsnog leveren van het ontbrekende, het vervangen van de geleverde producten, of tot het terugnemen van de producten en de Koper te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. Van welke van deze mogelijkheden gebruik wordt gemaakt, staat uitsluitend ter beoordeling van Axia. In geen geval is Axia gehouden tot enige verdere verplichting, waaronder vergoeding van andere kosten en/of schade. 

10. Overmacht 

10.1 Axia is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting aan de Koper als zij gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of verkeersopvattingen voor haar rekening komt. 

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onder meer verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Axia geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Axia niet in staat is haar verplichtingen na te komen; werkstakingen in het bedrijf van Axia of van derden, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door toeleveranciers of ingeschakelde (onder)aannemers, oogstverlies en ziekten of plagen daaronder begrepen. Axia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid een (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert en intreedt nadat Axia haar verbintenis had moeten nakomen. 

10.3 Axia kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden, zonder enige verplichting tot vergoeding van schade c.q. genoten voordeel jegens de ander. 

10.4 Indien Axia bij het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Axia gerechtigd om het reeds nagekomen deel separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het hier een afzonderlijke overeenkomst. 

11. Gebruik van merken, tekens, teelt 

11.1 Zaden worden verpakt en geleverd in originele Axia verpakking. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, mogen zaden geleverd voor wederverkoop, uitsluitend in de originele verpakking voor wederverkoop worden aangeboden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Axia is het niet toegestaan de zaden voor wederverkoop te herverpakken of anderszins veranderingen aan de originele verpakking aan te brengen. 

11.2 Het is Koper verboden de geleverde producten te gebruiken voor verdere productie en/of reproductie van uitgangsmateriaal. 

11.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is eventuele wederverkoop van de geleverde producten uitsluitend toegestaan onder de desbetreffende rasnaam en merknaam. 

11.4 Axia heeft te allen tijde het recht om de plaats waar de geleverde producten zich bevinden of worden geteeld, te betreden ter controle daarvan. Hieronder vallen ook de bedrijfsactiviteiten die door een derde namens de telers worden verricht. In geval van controlehandelingen namens Axia van de geleverde producten, zal de Koper daartoe op eerste verzoek toegang verlenen tot zijn bedrijf, gewassen en administratie. 

11.5 Mutanten die in een ras van Axia worden gevonden zijn eigendom van Axia. In het geval de Koper een mutant vindt, zal de Koper Axia hiervan direct op de hoogte stellen, waarna de Koper een monster van de mutant naar Axia zal verzenden. 

12. Wijzigingen 

12.1 Axia is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Axia zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Koper in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar is geworden. 

12.2 Indien een beding uit deze algemene voorwaarden nietig, of strijdig met geldend recht is, dan treedt voor dat specifieke beding automatisch een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van dat nietige of strijdige beding. 

12.3 In geval van nietigheid van een beding uit deze algemene voorwaarden, behouden de overige bepalingen zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid. 

13. Overdracht 

Axia is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de met haar gesloten overeenkomsten over te dragen aan een andere -al dan niet aan haar gelieerde-vennootschap. Axia zal de Koper informeren over een dergelijke overdracht. De Koper stemt reeds nu voor alsdan in met een dergelijke overdracht. 

14. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting en forumkeuze 

14.1 Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en de uitvoering daarvan en op alle niet-contractuele verbintenissen voortvloeiende uit deze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Partijen zullen alle geschillen verband houdende met, voortvloeiende uit en/of omtrent de uitleg en/of uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, op minnelijke wijze met elkaar trachten op te lossen. Geschillen die niet binnen redelijke termijn van 3 maanden na het ontstaan van het geschil opgelost zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te ’s-Gravenhage. 

14.3 De toepasselijkheid van de “United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods” (Het Weens Koopverdrag), wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.